LIPIEC- NAJDROŻSZA KREW PANA JEZUSA

Tutaj zamieszczajcie swoje ulubione modlitwy.

Moderator: Moderatorzy

Awatar użytkownika
Ewelina Kurdziel
Moderator i Członek Wspólnoty
Posty: 4632
Rejestracja: 26 maja 2012, 16:13
Lokalizacja: Podkarpacie

Re: LIPIEC- NAJDROŻSZA KREW PANA JEZUSA

Post autor: Ewelina Kurdziel » 04 lip 2013, 20:20

Moria pisze: każdego ranka łącz się z Jezusem, by razem z Nim ofiarować Ojcu Krew Chrystusa, która będzie ofiarowywana we wszystkich Mszach odprawianych danego dnia. Dokonuj jednak tego aktu z bardzo intensywną wiarą i miłością: w ten sposób będziesz uczestniczyć możliwie najpełniej w kielichu Jezusa, bo Krew Jego jest ofiarowywana we wszystkich Mszach „pro nostra omniumque salute” („Za nasze i wszystkich zbawienie” – por. modlitwę na ofiarowanie kielicha w kanonie Mszy świętej)

O JEZU, W ŁĄCZNOŚCI Z TWOJĄ PRZENAJDROŻSZĄ KRWIĄ PRZELANĄ NA KRZYŻU
I OFIAROWANĄ W KAŻDEJ MSZY SWIĘTEJ,
OFIARUJĄ DZISIAJ TOBIE MOJE MODLITWY, PRACE, RADOŚCI, TROSKI I CIERPIENIA
DLA UWIELBIENIA TWOJEGO ŚWIĘTEGO IMIENIA
W POŁĄCZENIU ZE WSZYSTKIMI PRAGNIENIAMI NAJŚWIETSZEGO SERCA TWEGO;
NA WYNAGRODZENIE ZA GRZECHY, O NAWRÓCENIE GRZESZNIKÓW,
ZJEDNOCZENIE WSZYSTKICH CHRZEŚCIJAN I O NASZE W KONCU ZJEDNOCZENIE Z TOBĄ W NIEBIE
AMEN

graszka456
Posty: 4859
Rejestracja: 21 lut 2012, 19:05

Re: LIPIEC- NAJDROŻSZA KREW PANA JEZUSA

Post autor: graszka456 » 21 lip 2013, 07:33

Amen.

Awatar użytkownika
marian 56
Posty: 5725
Rejestracja: 24 sie 2013, 20:32

Lipiec - miesiąc szczególnej czci Krwi Chrystusa

Post autor: marian 56 » 30 cze 2014, 11:48Zanurzenie we Krwi Jezusa Chrystusa -modlitwa

Panie Jezu, zanurzam w Twojej Przenajdroższej Krwi cały rozpoczynający się dzień, który jest darem Twojej nieskończonej miłości.
Zanurzam w Twojej Krwi siebie samego, wszystkie osoby, które dziś spotkam, o których pomyślę, o których czegokolwiek się dowiem, moich bliskich i osoby powierzające się mojej modlitwie i wrogów.
Zanurzam w Twojej Krwi, Panie, wszystkie sytuacje, które dziś zaistnieją, wszystkie sprawy, które będę załatwiać, rozmowy, które będę prowadzić, prace, które będę wykonywać, przedmioty, których będę dotykać, mój odpoczynek, moje zmysły i uczucia.
Proszę, aby Twoja Krew przenikała te osoby i sprawy, przynosząc według Twojej woli uwolnienie, oczyszczenie, uzdrowienie i uświęcenie. Niech dziś zajaśnieje chwała Twojej Krwi i objawi się jej moc.
Przyjmuję wszystko, co mi dziś ześlesz, ku chwale Twojej Krwi, ku pożytkowi Kościoła św. i jako zadośćuczynienie za moje grzechy, składając to wszystko do banku Twojej Krwi na konto Maryi.
Oddaję siebie samego do pełnej dyspozycji Maryi, zawierzając Jej moją przeszłość, przyszłość i teraźniejszość, bez warunków i bez zastrzeżeń. Amen.


Historia

Zgodnie z tradycją Kościoła, miesiąc lipiec to czas poświęcony szczególnej czci Najświętszej Krwi Chrystusa (święto zostało usunięte z kalendarza Kościoła w 1969 r.). Pierwsze wzmianki o czczeniu Krwi znajdziemy we wczesnochrześcijańskich hymnach i dziełach Ojców Kościoła. Św. Jan Chryzostom widział w Niej m. in. skuteczny środek umocnienia w walce ze złem: „Odeszliśmy od stołu niczym lwy ziejące płomieniami. Staliśmy się postrachem dla demona, myśląc o tym, Kim jest nasz Wódz i jak niezmiernie nas miłuje… Ta Krew, gdy godnie przyjęta, oddala demony, przywołuje aniołów, a nawet samego Pana aniołów… Ta Krew wylana oczyszcza świat cały… Ona jest ceną wszechświata, za którą Chrystus odkupił Kościół…”.
Kult Przenajdroższej Krwi związany jest z tajemnicą Krzyża i Eucharystii i kult reli­kwii Krwi Chrystusa opiera się na dwóch ich „odna­le­zie­niach”, które miały miej­sce w 804 i 1048r. Pierwsze zostało odnotowane w „Annałach Królewskich Franków”, a drugie opisane w dwóch źródłach: „O odnalezieniach Krwi Pańskiej” i w „Kronikach” szwedzkiego mnicha Hermana di Reichenau. Na podstawie tych źródeł znana jest historia rzymskiego żołnierza Longina, który na Golgocie przebił włócznią bok Jezusa. Po nawróceniu Longin przywiózł do Mantui ziemię z Kalwarii zbroczoną Krwią Chrystusa oraz gąbkę, którą pojono konającego Jezusa. W 1053 r. papież Leon IX przybył do Mantui, oddał cześć relikwii i potwierdził jej autentyczność.
Przez wieki papieże troszczyli się o rozwój kultu. Papież Benedykt XIV polecił ułożyć Mszę św. i oficjum ku czci Boskiej Krwi. Pius IX dekretem Redempti sumus (1849 r.) wprowadził obchody święta Krwi Chrystusa w całym Kościele. Pius X zatwierdził datę święta na 1 lipca. Papież Jan XXIII, wielki czciciel Przenajdroższej Krwi, który swoje nabożeństwo do Ceny Zbawienia wyniósł z rodzinnego domu mówił: „to nabożeństwo zostało mi wpojone już w życiu rodzinnym, od wczesnych lat mojego dzieciństwa. Pozostaje mi w pamięci żywe wspomnienie moich sędziwych rodziców, recytujących w dniach miesiąca lipca litanię do Najdroższej Krwi”, zatwierdził Litanię do Krwi Chrystusa w całym Kościele, o czym mówi w liście apostolskim Inde a Primis - O kulcie Najdroższej Krwi Jezusa Chrystusa - 30.06.1960 r.. Ogromny wpływ na rozwój czci Krwi Jezusa miały cuda Eucharystyczne np. w Lanciano i Orvieto (Włochy).

Powrót kultu Krwi Chrystusa (po kryzysie w epoce odrodzenia) nastąpił w epoce napoleońskiej, kiedy ataki na Kościół były wzmożone. W 1808 r. w bazylice San Nicola in Carcere w Rzymie, gdzie znajdowały się relikwie Krwi Chrystusa powstało Bractwo Przenajdroższej Krwi. Jego założyciel, ks. Franciszek Albertini, pragnął przez „Koronkę Przenajdroższej Krwi” mobilizować ludzi do walki z ówczesnymi problemami – bezrobociem, demoralizacją czy alkoholizmem. Apostołem Krwi Chrystusa był w XIX stuleciu także rzymski kapłan św. Kasper del Bufalo założyciel Zgromadzenia Misjonarzy Krwi Chrystusa. Obecnie w Częstochowie pod opieką Misjonarzy znajduje się jedyne w Polsce sanktuarium Przenajdroższej Krwi, gdzie od 1998 r. czczone są relikwie Krwi Chrystusa z Mantui – dar Sióstr Przenajdroższej Krwi z Schellenbergu (Księstwo Lichtenstein).

Również Jan Paweł II w rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański dnia 1 lipca 2001 r. przypomniał, że: „lipiec, to miesiąc, który zgodnie z ludową tradycją poświęcony jest kontemplacji Najświętszej Krwi Chrystusa, niezgłębionej tajemnicy miłości i miłosierdzia. Krew Chrystusa jest ceną, którą Bóg zapłacił, aby wyzwolić ludzkość z niewoli grzechu i śmierci. Jest niezbitym dowodem miłości niebieskiego Ojca do każdego człowieka, bez żadnego wyjątku. To Krew, której jedna kropla może wybawić cały świat od wszelkiej winy”.

Jan Paweł II w encyklice „Evengalium Vitae” naucza: „Krew Chrystusa objawia, jak wielka jest miłość Ojca, a zarazem ukazuje, jaki cenny jest człowiek w oczach Boga i jak ogromna jest wartość jego życia. (…) Właśnie kontemplując drogocenną krew Chrystusa, znak Jego ofiarowania się z miłości (por. J 13,1), człowiek wierzący uczy się dostrzegać i cenić niemalże Boską godność każdej osoby i może wołać pełen wdzięczności i radosnego zdumienia: „Jakąż wartość musi mieć w oczach Stwórcy człowiek, skoro „zasłużył na takiego i tak potężnego Odkupiciela” (por. Exsultet z Wigilii Paschalnej), skoro „Bóg Syna swego Jednorodzonego dał”, ażeby on, człowiek, „nie zginął, ale miał życie wieczne” (por. J 3,16)!”.

Duchowość Krwi Jezusa to szczególne zaproszenie, by w codziennym zmaganiu z trudnościami, w dobie cywilizacji śmierci, neopogaństwa, demoralizacji, szerzącego się okultyzmu, deptania ludzkiej godności „zbierać” Drogocenną Krew Baranka i obmywać świat, by usłyszeć „krzyk Krwi” we wszelkich biedach dotykających drugiego człowieka, w ciemnościach ludzkiej duszy.

Bazylika kon­ka­te­dralna p.w. Św. Andrzeja Apostoła w Mantui cie­szy się przy­wi­le­jem prze­cho­wy­wa­nia do dzi­siaj cen­nej reli­kwii Krwi Chrystusa. Nie dziwi fakt, że, ze względu na zna­cze­nie reli­gijne, kon­ka­te­dra ta zawsze była powią­zana z histo­rią Mantui –cen­trum życia reli­gij­nego i spo­łecz­nego. Historycznie stwier­dzono, że w miej­scu, gdzie dzi­siaj znaj­duje się świą­ty­nia zapro­jek­to­wana przez Leona Baptystę Albertiego, ist­niały dwa kościoły wybu­do­wane w róż­nym cza­sie, poświę­cone Św. Andrzejowi.
Nie spo­sób usta­lić daty powsta­nia pierw­szego kościoła. Przypuszczalnie, według nie­któ­rych histo­ry­ków, był to okres nastę­pu­jący po pierw­szym „inven­tio” czyli odna­le­zie­niu. Inni jed­nak prze­su­wają datę jego powsta­nia do cza­sów Karola Wielkiego i nie wiążą go z fak­tem prze­cho­wy­wa­nia reli­kwii. Wszelkie inne odnie­sie­nia mają zwią­zek z reli­kwią Przenajdroższej Krwi.
Kult reli­kwii Krwi Chrystusa opiera się na dwóch ich „odna­le­zie­niach”, które miały miej­sce w 804 i 1048r. Pierwsze wyda­rze­nie zostało odno­to­wane w „Annałach Królestwa Franków” przez Eginarda, dwo­rza­nina i bio­grafa Karola Wielkiego. Drugie „odna­le­zie­nie” jest obszer­nie opi­sane w dwóch źródłach średniowiecznych:”O odna­le­zie­niach Krwi Pańskiej”, spi­sa­nego w Mantui przez nie­zna­nego autora II poł. XI w. i w „Kronikach” szwedz­kiego mni­cha Hermana di Reichenau. Z tych źródeł oraz z ubo­ga­ca­ją­cych danych histo­rycz­nych i kro­ni­kar­skich pocho­dzi tra­dy­cja, która umiej­sca­wia w Mantui Św. Longina. Był to rzym­ski żołnierz, który na Golgocie wła­sną włócz­nią prze­bił bok Chrystusa, powo­du­jąc wypły­nię­cie wody i krwi. Po swoim nawró­ce­niu zawiózł on do Mantui zie­mię z Kalwarii nasą­czoną Krwią Chrystusa oraz gąbkę użytą do napo­je­nia kona­ją­cego Jezusa zakwa­szo­nym winem. Z obawy przed pro­fa­na­cją, Święty ukrył reli­kwie Męki Pańskiej w oło­wia­nej kasetce i sam zako­pał je w miej­scu, gdzie dzi­siaj mie­ści się bazy­lika, a które kie­dyś znaj­do­wało się daleko poza murami mia­sta. Wkrótce potem Św. Longin poniósł śmierć męczeń­ską i został pocho­wany w pobliżu reli­kwii. Z powodu burz­li­wych fak­tów, które dopro­wa­dziły do upadku Zachodniego Imperium Rzymskiego, zatra­cono wszelki ślad reli­kwii, aż do cza­sów Karola Wielkiego. W r.804 nastą­piło pierw­sze ich odna­le­zie­nie. Według tra­dy­cji Św. Andrzej obja­wił się we śnie pew­nemu wier­nemu i wska­zał mu miej­sce, w któ­rym znaj­do­wały się reli­kwie. Papież Leon III przy­był do Mantui na zapro­sze­nie impe­ra­tora Karola Wielkiego i stwier­dził auten­tycz­ność reli­kwii. Wtedy wła­śnie został wyko­nany pierw­szy reli­kwiarz, do prze­cho­wy­wa­nia nad­zwy­czaj­nych pamią­tek Męki. Niewielka ich cząstka została prze­ka­zana Karolowi Wielkiemu i umiesz­czona w jego kró­lew­skiej kaplicy w Paryżu. W 924 r., w obli­czu nie­bez­pie­czeń­stwa najazdu Hangarów, reli­kwie zostały ponow­nie ukryte. W r. 1048 nastą­piło dru­gie odna­le­zie­nie. I tym razem Św. Andrzej obja­wił się pod­czas snu bło­go­sła­wio­nemu Wojciechowi– nie­wi­do­memu, który nie­gdyś peł­nił służbę w rodzie Canossa. Dzięki temu okre­ślono miej­sce spo­czynku zarówno ciała Św. Longina jak i mar­mu­ro­wej urny, zawie­ra­ją­cej skrzynkę z Przenajdroższą Krwią. W 1053 r. przy­był do Mantui papież Leon IX, aby oddać cześć cen­nej reli­kwii. Po uro­czy­stym potwier­dze­niu jej auten­tycz­no­ści, usi­ło­wał nawet zabrać je ze sobą do Rzymu. Wywołało to ogromny sprze­ciw, który zmu­sił papieża do ucieczki i ukry­cia się w bene­dyk­tyń­skim klasz­to­rze w Polirone.
Mniej wię­cej w tym cza­sie powstała nowa świą­ty­nia, więk­sza i zaopa­trzona w kryptę, gdzie prze­cho­wy­wane były święte reli­kwie. W r. 1472 poło­żono pierw­szy kamień pod budowę obec­nej świą­tyni, aby „mieć wię­cej miej­sca, gdzie pobożny lud mógłby się pomie­ścić i zoba­czyć Krew Chrystusa”, jak zakła­dał jej archi­tekt. Jedna z bocz­nych kaplic poświę­cona jest Św. Longinowi. Po bokach ołta­rza znaj­dują się dwa sar­ko­fagi– z kośćmi Św. Longina i Św. Grzegorza z Nazjanzu. Freski ścienne w tej kaplicy przed­sta­wiają scenę „Ukrzyżowania” z Longinem na klęcz­kach, zbie­ra­ją­cego Krew Chrystusa do kie­li­cha oraz epi­zod dru­giego „odna­le­zie­nia”. Krypta z reli­kwiami została zbu­do­wana na pla­nie krzyża grec­kiego z ośmio­kąt­nym „kościół­kiem” pośrodku. Relikwie Krwi Chrystusa zostały umiesz­czone w osiem­na­sto­wiecz­nym reli­kwia­rzu– dziele medio­lań­skiego złot­nika Giovanniego Bellezza. Można je oglą­dać jedy­nie w Wielki Piątek. Poza tym dniem są one zawsze zamknięte w urnie wyko­na­nej z zie­lo­nego mar­muru. Do cza­sów obec­nych prze­trwała tylko nie­wielka część pier­wot­nych reli­kwii. W 1848 r. spro­fa­no­wali je austriaccy najeźdźcy; zagi­nęła wów­czas gąbka i więk­sza część reli­kwii Krwi. Wtedy rów­nież zostały znisz­czone pierw­sze naczy­nia prze­cho­wu­jące cenne reli­kwie.
W ciągu wie­ków bazy­lika Św. Andrzeja, kry­jąca Relikwie Męki Pańskiej sta­wała się coraz bar­dziej oble­ga­nym cen­trum piel­grzym­ko­wym. Wzdłuż dróg, które pro­wa­dziły do świą­tyni budo­wano kościoły i zajazdy dla lep­szego przy­ję­cia przy­by­wa­ją­cych i odpo­wied­niej opieki ducho­wej. Przypuszczalnie na wzór jero­zo­lim­skiej rotundy i „świę­tych sta­cji” w począt­kach XIIw. powstały cztery kościółki o okrą­głej pod­sta­wie. Do dziś prze­trwał jedy­nie kośció­łek Św. Wawrzyńca.
Kult Św. Relikwii został zatwier­dzony przez papieża Leona IX w 1053 r. w Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Papież ten udzie­lił wów­czas przy­wi­leju otrzy­ma­nia odpu­stu zupeł­nego tym, któ­rzy będą nawie­dzać tę świą­ty­nię. Mantua zawsze szczy­ciła się posia­da­niem tak cen­nej reli­kwii, która stała się jej sym­bo­lem. W XVw. Gianfrancesco Gonzaga, pierw­szy mar­kiz Mantui, pole­cił wybić srebrną monetę z napi­sem: „Mantuo, zosta­łaś wywyż­szona przez Przenajdroższą Krew”. Przy bazy­lice ist­nieją Kawalerowie Zakonu Odkupiciela, zało­żeni w 1608 r. przez Księcia Wincentego Gonzagę „dla czci i chwały Najdroższej Krwi”. Już wcze­śniej ist­niało w bazy­lice Towarzystwo Przenajdroższej Krwi, któ­rego początki się­gają r. 1459. Należeli do niego szla­chet­nie uro­dzeni męż­czyźni, któ­rzy zobo­wią­zali się do utrzy­my­wa­nia nie­ustan­nie zapa­lo­nych lamp przed ołta­rzem Krwi Chrystusa. Inni człon­ko­wie odda­wali się dzie­łom miło­sier­dzia. Codziennie odma­wiali oni modli­twy prze­ka­zane ze sta­ro­żyt­no­ści, nazy­wane powszech­nie „Siedem Przelań”. Już od XVII w. 12 marca odpra­wia się Mszę Św. i odma­wia Liturgię Godzin wła­sną o odna­le­zie­niu Krwi Chrystusa , zatwier­dzoną przez Stolicę Apostolską.
Od 1998 roku cząstka tej Relikwii znaj­duje się w Częstochowie u Misjonarzy Krwi Chrystusa.
21 paź­dzier­nika 1999 roku ks. arcy­bi­skup Stanisław Nowak w tym miej­scu eryguje Sanktuarium KRWI Chrystusa
.

(Wg Echo Maryi Krolowej Pokoju)

Awatar użytkownika
Ewelina Kurdziel
Moderator i Członek Wspólnoty
Posty: 4632
Rejestracja: 26 maja 2012, 16:13
Lokalizacja: Podkarpacie

Re: LIPIEC- NAJDROŻSZA KREW PANA JEZUSA

Post autor: Ewelina Kurdziel » 30 cze 2014, 11:59


Awatar użytkownika
Stanisław
Posty: 17969
Rejestracja: 18 paź 2013, 21:53

Re: Lipiec - miesiąc szczególnej czci Krwi Chrystusa

Post autor: Stanisław » 01 lip 2014, 23:04

Najświętsza Krwi Chrystusa ogarniaj nasze serca i nasze dusze, nakłoń nas do większej pokory, wiary i nadziei, daj nam czcić Cię nieustannie

anna maria
Posty: 20233
Rejestracja: 29 gru 2013, 21:42

Re: Lipiec - miesiąc szczególnej czci Krwi Chrystusa

Post autor: anna maria » 30 cze 2015, 08:56

Najświętsza Krwi Chrystusa ogarniaj nasze serca i nasze dusze, nakłoń nas do większej pokory, wiary i nadziei, daj nam czcić Cię nieustannie.Amen.

anna maria
Posty: 20233
Rejestracja: 29 gru 2013, 21:42

Re: LIPIEC- NAJDROŻSZA KREW PANA JEZUSA

Post autor: anna maria » 30 cze 2015, 09:00

Wszechmogący Ojcze kładę Najswiętszą Krew Pana Jezusa
na mych ustach przed modlitwą,
aby moje modlitwy zostały oczyszczone, zanim przystapią do Twojego boskiego ołtarza.Amen.

anna maria
Posty: 20233
Rejestracja: 29 gru 2013, 21:42

Re: LIPIEC- NAJDROŻSZA KREW PANA JEZUSA

Post autor: anna maria » 30 cze 2015, 23:02

LITANIA DO NAJDROŻSZEJ KRWI CHRYSTUSA PANA

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson. Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z Nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Krwi Chrystusa, Jednorodzonego Syna Ojca przedwiecznego, Wybaw nas!
Krwi Chrystusa, wcielonego Słowa Bożego,
Krwi Chrystusa nowego i wiecznego Przymierza,
Krwi Chrystusa, przy konaniu w Ogrójcu spływająca na ziemię,
Krwi Chrystusa, tryskająca przy biczowaniu,
Krwi Chrystusa, brocząca spod cierniowej korony,
Krwi Chrystusa, przelana na Krzyżu,
Krwi Chrystusa, zapłato naszego zbawienia,
Krwi Chrystusa, bez której nie ma przebaczenia,
Krwi Chrystusa, która w Eucharystii poisz i oczyszczasz dusze,
Krwi Chrystusa, zdroju Miłosierdzia,
Krwi Chrystusa, zwyciężająca złe duchy,
Krwi Chrystusa, męstwo Męczenników,
Krwi Chrystusa, mocy Wyznawców,
Krwi Chrystusa, rodząca Dziewice
Krwi Chrystusa, ostojo zagrożonych,
Krwi Chrystusa, ochłodo pracujących,
Krwi Chrystusa, pociecho płaczących,
Krwi Chrystusa, nadziejo pokutujących,
Krwi Chrystusa, otucho umierających,
Krwi Chrystusa, pokoju i słodyczy serc naszych,
Krwi Chrystusa, zadatku życia wiecznego,
Krwi Chrystusa, wybawienie dusz z otchłani czyśćcowej,
Krwi Chrystusa, wszelkiej chwały i czci najgodniejsza,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
V. Odkupiłeś nas Panie, Krwią Swoją.
R. I uczyniłeś nas Królestwem Boga naszego
Módlmy się
Wszechmogący wieczny Boże, któryś Jednorodzonego Syna Swego ustanowił Odkupicielem świata i Krwią Jego dał się przebłagać, daj nam, prosimy, godnie czcić zapłatę naszego zbawienia i dzięki Niej doznawać obrony od zła doczesnego na ziemi, abyśmy radowali się wiekuistym szczęściem w Niebie. Przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa do codziennego odmawiania o ochronę
rodziny przez Krew Jezusa


Panie Jezu, wyznaję Cię jako swojego Mistrza i Pana,
Wierzę, że każdą kroplę swojej drogocennej Krwi
przelałeś po to, aby odkupić mnie i moją rodzinę,
aby uwolnić nas od szatana, grzechu i wszelkich zniewoleń.
Panie Jezu z głęboką wiarą w Ciebie proszę, aby Twoja
Krew okryła to miejsce, każdy kąt mojego domu,
wszystkie pojazdy, którymi się poruszam ja i moi bliscy,
I wszelką własność, którą Ty nam dałeś.
Panie Jezu, obmyj swoją drogocenna Krwią mnie samego i
moją rodzinę.
Proszę o całkowitą ochronę życia mojego i mojej rodziny.
Panie Jezu, zachowaj nas dziś od złego,
Od grzechu pokus, ataków i dręczeń ze strony szatana,
Od lęku przed ciemnościami i przed ludźmi,
Od chorób, zwątpienia, złości, nieszczęść
I wszystkiego, co nie należy do Twojego Królestwa.
Napełnij nas, Panie Jezu swoim Duchem Świętym i obdarz
darami: mądrości, poznania, wiary, rozumu i rozeznania,
Tak abyśmy żyli dziś w Twojej chwale wypełniając
wszystko to, co dobre.
Chwała Ci Jezu!
Dziękuję Ci Jezu!
Kocham Cię Jezu!
Uwielbiam Cię Jezu!

anna maria
Posty: 20233
Rejestracja: 29 gru 2013, 21:42

Re: LIPIEC- NAJDROŻSZA KREW PANA JEZUSA

Post autor: anna maria » 01 lip 2015, 08:00

Nowenna do Krwi Chrystusa Nowenna do Krwi Chrystusa (odmawia się przez 9 dni w połączeniu z inną modlitwą do Krwi Chrystusa)

Panie Jezu Chryste,kiedy w czterdzieści dni po swoim zmartwychwstaniu wracałeś do Ojca, kazałeś swoim uczniom, razem zgromadzonym, oczekiwać na zesłanie Ducha Świętego. Przez dziewięć dni trwali na modlitwie, aby otrzymać dar ponad wszystkie dary, aby stać się prawdziwymi Apostołami. Ufając, że i nam dzisiaj udzielisz swoich darów i błogosławieństwa, prosimy Cię: Oświeć nasz rozum i oczyść serce, abyśmy dobrze umieli się modlić. Jak Apostołom, udziel i nam łaski trwania na modlitwie wraz z Maryją. Ona jest przecież Służebnicą Pańską i "Wszechmocą błagającą". Panie, Ty powiedziałeś: „proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam”. Zachęceni Twoim słowem, przychodzimy dzisiaj do Ciebie, aby z ufnością przedstawić ci nasze prośby. (chwila ciszy) Jezu, ufamy Twojej miłości i Twojemu miłosierdziu, które okazałeś nam przez swoją najdroższą Krew. Zawsze z cierpliwością pochylałeś się nad biednymi i chorymi, nad wzgardzonymi i grzesznikami. Jak otarłeś łzy wdowy z Nain, wysłuchałeś prośby setnika i nagrodziłeś ufność Marty, tak i nas obdarz radością doznanej od Ciebie pomocy. Lecz jeśli nasze pragnienia nie są zgodne z Twoją wolą, umocnij naszą wiarę. Z Tobą chcemy mówić: „Ojcze, nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie”. Wzbudź w nas ufność, ze Twoje plany względem nas są najlepsze, choć nie zawsze je rozumiemy. Dziękujemy Ci już teraz za to w wszystko, co dla nas przygotowałeś, bo Ty jesteś Miłością, i wszystko, co nam dajesz albo na nas dopuszczasz, służy nam dla naszego uświęcenia. Amen.

Proszę o oczyszczenie relacji do wszystkich moich przodków oraz do żyjących jeszcze na tej ziemi, z którymi jestem lub byłem w kontakcie. Niech tym, co nas łączy, będzie jedynie Twoja zbawcza miłość, przelana
na krzyżu!Amen.Amen.Amen.

anna maria
Posty: 20233
Rejestracja: 29 gru 2013, 21:42

Re: LIPIEC- NAJDROŻSZA KREW PANA JEZUSA

Post autor: anna maria » 02 lip 2015, 09:43

Dziekczynienie za przelanie Krwi przenajdrozszej

Panie, uzdrowiłeś dziesięciu trędowatych, ale tylko jeden wrócił, aby Ci podziękować. „Gdzież jest dziewięciu pozostałych?” – zapytałeś, bolejąc nad niewdzięcznością uzdrowionych. My także często zapominamy o wdzięczności. Przyjmujemy czasami nawet odkupienie przez Twoją Najdroższą Krew, tak jakbyś był nam je winien. Przepraszamy za to i prosimy, przyjmij tę modlitwę jako wyraz wdzięczności i dobrej woli.
Dziękujemy Ci, Jezu, za Krew, którą przelałeś przy obrzezaniu, poddając się Prawu Mojżeszowemu. Twoje posłuszeństwo było pokutą za nasz brak gotowości do przyjęcia Woli Ojca.
Dziękujemy Ci, Jezu, za Krew, którą przelałeś na Górze Oliwnej. Nie chciałeś pomocy dwunastu legionów aniołów, lecz sięgnąłeś po kielich cierpienia. Twój kielich goryczy stał się dla nas kielichem zbawienia.
Dziękujemy Ci, Jezu, za Krew, którą przelałeś przy biczowaniu. Nie chciałeś żadnych względów, miałeś za to wzgląd na nas. Poprzez bicz, który ranił Ciebie, my zostaliśmy odkupieni.
Dziękujemy Ci, Jezu, za Krew, którą przelałeś przy koronowaniu cierniem. Byłeś prawdziwym Królem, ale wybrałeś koronę cierniową, abyśmy mogli królować z Tobą. Dziękujemy Ci, Jezu, za Krew, którą przelałeś na drodze krzyżowej. Na niej wybawiłeś nas od błędnej drogi naszych grzechów.
Dziękujemy Ci, Jezu, za Krew, którą przelałeś na krzyżu. Nie wiedziałeś, co to grzech, a stałeś się „grzechem”, abyśmy otrzymali życie wieczne.
Dziękujemy Ci, Jezu, za Krew, którą przelałeś przy otwarciu Twego boku. Ubogi do nas przyszedłeś i krwawiąc nas opuściłeś, ale my staliśmy się bogaci dzięki Twej miłości. Amen.

ODPOWIEDZ

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 3 gości