Strona 125 z 127

Re: Nauka Franciszka

: 17 maja 2015, 19:47
autor: Ewelina Kurdziel
Opieramy naszą wiarę w zmartwychwstałego Pana na świadectwie apostołów, która dotarła do nas za pośrednictwem misji Kościoła. Nasza wiara jest mocno związana z ich świadectwem, jak nieprzerwany łańcuch rozwinięty na przestrzeni wieków nie tylko przez następców apostołów, ale także przez liczne pokolenia chrześcijan. Bowiem każdy uczeń Chrystusa jest na wzór apostołów powołany, by być świadkiem Jego zmartwychwstania, szczególnie w tych środowiskach, gdzie silnie dostrzegamy zapomnienie o Bogu i zagubienie człowieka.

Re: Nauka Franciszka

: 17 maja 2015, 19:52
autor: Ewelina Kurdziel
Musimy trwać w Chrystusie zmartwychwstałym i w Jego miłości, jak nam to przypomniał Pierwszy List św. Jana: "kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim" (1 J 4,16). Jezus powtórzył to z naciskiem swoim uczniom: "Wytrwajcie we Mnie ... Wytrwajcie w miłości mojej" (J 15,4.9). To jest tajemnica świętych: przebywać w Chrystusie, zjednoczeni z Nim, jak latorośl z krzewem winnym, aby przynieść owoc obfity (J 15,1-8). A tym owocem jest nic innego jak miłość. .

Re: Nauka Franciszka

: 17 maja 2015, 19:55
autor: Ewelina Kurdziel
Relacja z Jezusem zmartwychwstałym jest "atmosferą", w jakiej żyje chrześcijanin i w której odnajduje siłę, by pozostać wiernym Ewangelii, nawet pośród trudności i nieporozumień.

Re: Nauka Franciszka

: 17 maja 2015, 19:57
autor: Ewelina Kurdziel
Istotnym aspektem świadectwa, jakie należy składać zmartwychwstałemu Panu, jest jedność między nami, Jego uczniami, na obraz tej jedności jaka istnieje między nim a Ojcem. Również dziś w Ewangelii usłyszeliśmy modlitwę Jezusa w przeddzień męki: "aby tak jak My stanowili jedno" (J 17,11). Z tej odwiecznej miłości między Ojcem a Synem, która rozlewa się w sercach naszych przez Ducha Świętego (por. Rz 5,5), czerpie swoją moc nasza misja i komunia braterska.

Re: Nauka Franciszka

: 17 maja 2015, 19:58
autor: Ewelina Kurdziel
Miłość wzywa nas do kultywowania modlitwy kontemplacyjnej.

Re: Nauka Franciszka

: 17 maja 2015, 19:59
autor: Ewelina Kurdziel
Trwanie w Bogu i Jego miłości, aby głosić słowem i życiem zmartwychwstanie Jezusa, świadcząc jedność między nami i miłość wobec wszystkich.

Re: Nauka Franciszka

: 17 maja 2015, 20:00
autor: Ewelina Kurdziel
Jak ja jestem świadkiem zmartwychwstałego Chrystusa? Jak trwam w Nim, jak trwam w Jego miłości? Czy jestem zdolny, by w mojej rodzinie, środowisku pracy, w mojej wspólnocie rzucać ziarno tej jedności, jaką On nas obdarzył, czyniąc nas uczestnikami życia trynitarnego?

Re: Nauka Franciszka

: 24 maja 2015, 14:02
autor: Ewelina Kurdziel

Dar Ducha Świętego odnawia ziemię.
Psalm mówi: "Posyłasz swego ducha... i odnawiasz oblicze ziemi" (Ps 103,30). Relacja Dziejów Apostolskich o narodzinach Kościoła odnajduje znaczącą zbieżność w tym psalmie, który jest wielkim uwielbieniem Boga Stwórcy. Duch Święty, którego Chrystus posłał od Ojca i Duch Stworzyciel, który dał życie wszystkiemu, jest jednym i tym samym. Dlatego poszanowanie stworzenia jest wymogiem naszej wiary: "ogród", w którym żyjemy nie jest nam powierzony, byśmy go eksploatowali, ale abyśmy go pielęgnowali i strzegli z szacunkiem (por. Rdz 2,15). Ale jest to możliwe tylko wtedy, gdy Adam - człowiek utworzony z ziemi - pozwoli się ze swej strony odnowić przez Ducha Świętego, jeśli da się ukształtować Ojcu na nowo na wzór Chrystusa, nowego Adama. Wówczas odnowieni przez Ducha Bożego, możemy żyć w wolności dzieci, w harmonii z całym stworzeniem, a w każdej istocie możemy rozpoznać odbicie chwały Stwórcy, jak stwierdza inny psalm: "O Panie, nasz Boże, jak przedziwne Twe imię po wszystkiej ziemi!" (8,2.10).

Re: Nauka Franciszka

: 24 maja 2015, 14:04
autor: Ewelina Kurdziel
W człowieku, który z wiarą pozwala, by wtargnął w jego życie Boży Duch, rozkwitają Boże dary, streszczające się w dziewięciu radosnych cnotach, które Paweł nazywa "owocami Ducha". Stąd wezwanie powtórzone na początku i na końcu, jako program życia: "postępujcie według ducha" (Ga 5,16.25).

Re: Nauka Franciszka

: 24 maja 2015, 14:05
autor: Ewelina Kurdziel
Świat potrzebuje mężczyzn i kobiet nie są zamkniętych, lecz napełnionych Duchem Świętym. Zamknięcie na Ducha Świętego jest nie tylko brakiem wolności, ale także grzechem. Jest wiele sposobów zamknięcia się na Ducha Świętego: w egoizmie własnej korzyści, w surowym legalizmie, jak postawa uczonych w Prawie, których Jezus nazywał obłudnikami, zamknięcie w niepamięci o tym, czego nauczał Jezus, w przeżywaniu życia chrześcijańskiego nie jako służby, ale osobistego interesu, i tak dalej.